fredag 19. desember 2014

19. desember

På denne mektige og kjærlige måten presenterer den oppstandne Kristus seg selv: 

14 Ja, sannelig sier jeg dere, hvis dere vil komme til meg, skal dere få evig liv. Se, min barmhjertighets arm er utrakt mot dere, og hver den som vil komme, ham vil jeg ta imot, og velsignet er de som kommer til meg.
  15 Se, jeg er Jesus Kristus, Guds Sønn. Jeg skapte himlene og jorden og alle ting som i dem er. Jeg var hos Faderen fra begynnelsen av. Jeg er i Faderen og Faderen i meg, og i meg har Faderen herliggjort sitt navn.
  16 Jeg kom til mitt eget, men mine egne tok ikke imot meg. Og Skriftene om mitt komme er oppfylt.
  17 Og alle som har tatt imot meg, har jeg latt bli Guds sønner, og det vil jeg la skje med alle som tror på mitt navn, for se, forløsningen kommer ved meg, og i meg er Moseloven oppfylt.
  18 Jeg er verdens lys og liv. Jeg er Alfa og Omega, begynnelsen og enden.
  19 Og dere skal ikke mer ofre til meg ved blodsutgytelse. Ja, deres ofringer og brennoffer skal avskaffes, for jeg vil ikke godta noen av deres ofringer og brennoffer.
  20 Og som offerf til meg skal dere ofre et sønderknust hjerte og en angrende ånd. Og den som kommer til meg med et sønderknust hjerte og en angrende ånd, ham vil jeg døpe med ild og med Den Hellige Ånd, liksom lamanittene, fordi de hadde tro på meg da de ble omvendt, og ble døpt med ild og med Den Hellige Ånd — men de visste det ikke.
  21 Se, jeg har kommet til verden for å bringe verden forløsning, for å frelse verden fra synd. 
  22 Derfor, den som omvender seg og kommer til meg som et lite barn, ham vil jeg ta imot, for slike hører Guds rike til. Se, for slike har jeg satt mitt liv til og har tatt det igjen. Omvend dere derfor og kom til meg, alle jordens ender, og bli frelst. (3. Nephi, 9:14-22)

18. desember

  12 og så dere også kan ha kjennskap til Jesu Kristi komme, han som er Guds Sønn, himmelens og jordens Fader, Skaperen av alle ting fra begynnelsen av, og så dere kan kjenne til tegnene på hans komme for å kunne tro på hans navn.
  13 Og hvis dere tror på hans navn, vil dere omvende dere fra alle deres synder, så dere derved kan få forlatelse for dem på grunn av det han har gjort.(Helaman, 14:12-13)

17. desember

 9 Husk, ja, husk, mine sønner, de ord kong Benjamin talte til sitt folk. Ja, husk at det ikke finnes noen annen vei og ikke noe annet middel hvorved mennesket kan bli frelst enn gjennom Jesu Kristi sonende blod, han som skal komme. Ja, husk at han kommer for å forløse verden.
  10 Og husk også de ord som Amulek talte til Zeezrom i byen Ammonihah, for han sa til ham at Herren visselig skulle komme og forløse sitt folk, men at han ikke skulle komme og forløse dem i deres synder, men for å forløse dem fra deres synder.
  11 Og Faderen har gitt ham makt til å forløse dem fra deres synder på betingelse av omvendelse, derfor har han sendt sine engler for å forkynne budskapet om de betingelser for omvendelse som bringer mennesker til Forløserens kraft så deres sjeler kan bli frelst.
  12 Og nå, mine sønner, husk, ja, husk at det er på vår Forløsers klippe som er Kristus, Guds Sønn, at dere må bygge deres grunnvoll, så djevelen, når han sender ut sine mektige vinder, ja, sine piler i hvirvelvinden, ja, når all hans hagl og hans mektige storm slår mot dere, skal det ikke ha noen makt over dere til å trekke dere ned i elendighetens og den evige pines avgrunn fordi klippen dere er bygget på, er en sikker grunnvoll, og hvis menneskene bygger på denne grunnvoll, kan de ikke falle.
(Helaman 5:9-12)

Dette skriftstedet får meg til å tenke på lignelsen om den kloke og den dumme mannen som Jesus fortalte om. Det er viktig hva vi har som fundament i livet.

16. desember

 15 Og de som tilhørte kirken, var trofaste, ja, alle som virkelig trodde på Kristus, påtok seg med glede Jesu Kristi navn, eller navnet kristne, som de ble kalt på grunn av sin tro på Kristus som skulle komme.


mandag 15. desember 2014

15. desember

dagens skriftsted handler om at troen på Kristus kan gi kraft. I Alma og Amuleks tilfelle var det fysisk kraft, men jeg tror at det oftere er psykisk kraft til å bære det vi må bære av og til.

  26 Og Alma ropte og sa: Hvor lenge skal vi tåle disse store plager, O Herre? O Herre, gi oss styrke ifølge den tro vi har på Kristus, ja, så vi kan bli befridd. Og de sprengte repene som de var bundet med, og da folk så dette, begynte de å flykte, for frykten for å bli ødelagt var kommet over dem.
  27 Og det skjedde at deres frykt var så stor at de falt til jorden og ikke nådde frem til fengslets utgangsdør. Og jorden rystet kraftig, og fengslets vegger revnet i to så de falt til jorden, og den øverste dommer og de lovkyndige og prestene og lærerne som hadde slått Alma og Amulek, ble drept da fengslet raste sammen.
  28 Og Alma og Amulek kom ut av fengslet, og de var ikke skadet, for Herren hadde gitt dem kraft ifølge den tro de hadde på Kristus. Og de kom straks ut av fengslet og var løst fra sine bånd. Og fengslet hadde rast sammen, og enhver sjel innenfor fengslets vegger bortsett fra Alma og Amulek var drept, og straks kom de inn i byen. (Alma 14: 26-28)

14. desember

 10 Og se, han skal bli født av Maria ved Jerusalem, våre forfedres land. Og hun er en jomfru, et dyrebart og utvalgt redskap, som skal overskygges og bli med barn ved Den Hellige Ånds kraft. Og hun skal føde en sønn, ja, Guds Sønn.
  11 Og han skal gå ut, ha smerter og lidelser og fristelser av alle slag, og dette for at det ord kunne bli oppfylt som sier at han vil påta seg sitt folks smerter og sykdommer.
  12 Og han vil påta seg døden, så han kan løse dødens bånd som binder hans folk. Og han vil påta seg deres skrøpeligheter, så hans indre kan fylles med barmhjertighet i kjødet, så han i kjødet kan vite hvordan han skal hjelpe sitt folk i forhold til deres skrøpeligheter.
  13 Nå vet Ånden alle ting, likevel lider Guds Sønn i kjødet så han kan påta seg sitt folks synder og kan slette ut deres overtredelser ved sin befrielses kraft. Og se, dette er vitnesbyrdet som er i meg.
  14 Nå sier jeg til dere at dere må omvende dere og bli født på ny, for Ånden sier at hvis dere ikke blir født på ny, kan dere ikke arve himmelens rike. Kom derfor og bli døpt til omvendelse, så deres synder kan bli vasket bort og dere kan ha tro på Guds Lam, som tar bort verdens synder, han som er mektig til å frelse og rense fra all urettferdighet.
  15 Ja, jeg sier til dere: Kom, og frykt ikke, og legg til side enhver synd som lett får makt over dere, som binder dere så dere blir ødelagt. Ja, kom, og gå frem og vis deres Gud at dere er villige til å omvende dere fra deres synder og inngå en pakt med ham om å holde hans bud, og vitne for ham i dag ved å gå ned i dåpens vann.
  16 Og enhver som gjør dette og deretter holder Guds befalinger, vil huske at jeg sier til ham, ja, han vil huske at jeg har sagt til ham, at han skal få evig liv ifølge Den Hellige Ånds vitnesbyrd, som vitner i meg. (Alma 7: 10-16)

Under over alle under

I dag hadde vi vår siste jul i toner konsert. Den var i vårt kirkebygg på romerike sammen med Nes bygdekor. En av de tingene jeg likte best med konserten var en tekst skrevet av Idar Røsaker som jeg har fått tillatelse til å dele her på bloggen.

Maria og Josef står reiseklare i den lille byen Nasaret. En krevende tur på flere dager ligger fremfor dem før de kan frem til Betlehem der forfedrene deres kommer fra.
Fordi Josef er etterkommer av David, må de helt til Betlehem for å skrive seg inn i manntallet.
En siste gang snur de seg for å få et glimt av hjembyen. De fleste som bor der er jøder av Davids-slekten. De har kommet dit fra Babylon for flere generasjoner siden. De har slått seg ned på dette stedet oppe i Galileas fjell, mens de venter på at en fra deres egen slekt, Davids-slekten, skal komme med trøst for Israel.
De har tatt nøye vare på listene over slekten sin, og de har bevart håpet om at det er fra deres slekt Messias skal komme. Han skal likevel ikke fødes i Nasaret, men i Betlehem.
Etter å ha vandret en stund, kan de skimte Tabor-fjellet i det fjerne.
Ruten de skal følge går like ved landsbyen Nain som ligger sør for dette fjellet.
Så er det videre mot Jordan-dalen og Jordan-elven, korteste vei først til Jerusalem og så til Betlehem. Fra Jeriko starter stigningen opp mot Jerusalem der Marias foreldre Joachim og Anna bor.
Så skimter de Jerusalem med templet i det fjerne. Nå gjenstår bare de siste kilometerne før de kan dra videre i sørøstlig retning ut fra Jerusalem.
Det er mange mennesker ute på veien, og mange ganger må de vente og gi plass for flokker av mennesker og dyr. det høres et konstant ståk av folk som prater, dyr som tramper, breker og klager sin nød. Det ligger en egen eim over flokkene på veien, møkk, krydder og svette.
Snart når de frem til reisens mål, Betlehem. De stanser, slik tradisjonen er, like før byen ved Rakels grav-minnesmerket over en av Israels fire mødre. Maria og Josef legger noen stener på graven slik skikken er.Trette men glade når Maria og Josef endelig frem til Betlehem. De har klart den lange reisen. Maria som snart skal føde blir fylt av en stille undring. Noe sier henne at den allmektige ikke har glemt sitt folk. Og hun. Maria, skal spille en viktig rolle i den allmektiges plan.

Under over alle under

Ut fra Nasaret de vandret, Josef med sin stav i tro.
Høyt på eselet, Maria, i en egen opphøyd ro.
Under over alle under, Josef går i kjærlighet
Under over alle under, Josef tror, Maria vet.

Josef går i egne tanker, mange ting er sagt skal skje
Vil den lille bli en konge? Vil han bringe verden fred?
Under over alle under, eng'len kom til ham med bud
Under over alle under, eng'len sa han kom fra Gud.

Mange var Marias tanker, snart blir drømmer virk'lighet
Åpenbaringer og løfter, barnet født i kjærlighet
Under over alle under, oppfylt blir profetens ord
Under over alle under, snart blir hun vår frelsers mor

Så kom tiden for Maria, det var nå det skulle skje
Herberget var fylt til randen, stallen ble hans fødested
Under over alle unde, Kongers konge kom til jord
Under over alle under, engler sang så høyt i kor

Under over alle under, alt er blitt som skriftens ord
Under over alle under, Kongen er blitt født til jord
Under over alle under, gleden er så stor så stor
Under over alle under, frelse tilbys den som tror.

Idar Røsaker

13. desember

I dag var det Luciadagen, og det er en av de dagene da jeg savner å bo i Sverige. jeg savner ordentlige Lucia-tog med de spesielle sangene som hører til. I dag fikk jeg i alle fall en liten smakebit da vi hadde et svenskinspirert Lucia-tog som del av jul i toner konserten i Nes kirke.

Her kommer dagens skriftsted. En favoritt fra Almas bok som handler om at tro på Kristus fører til en forvandling i hjertet.

  7 Se, han forandret deres hjerter, ja, han vekket dem opp av en dyp søvn, og de våknet opp for Gud. Se, de var omgitt av mørke, men likevel ble deres sjeler opplyst av det evige ords lys. Ja, de var bundet med dødens bånd og helvetets lenker, og en evig fortapelse ventet dem.
  8 Og nå spør jeg dere, mine brødre: Ble de ødelagt? Se, jeg sier dere: Nei, det ble de ikke.
  9 Og videre spør jeg: Ble dødens bånd brutt og helvetes lenker som de var bundet med, ble de løst? Jeg sier dere: Ja, de ble løst, og deres sjel svulmet, og de sang om den forløsende kjærlighet. Og jeg sier dere at de er frelst.
  10 Og nå spør jeg dere: På hvilke betingelser er de frelst? Ja, hvilke grunner hadde de til å håpe på frelse? Hva er årsaken til at de ble løst fra dødens bånd, ja, og også fra helvetes lenker?
  11 Se, jeg kan fortelle dere — trodde ikke min far, Alma, de ord som ble forkynt ved Abinadis munn? Og var ikke han en hellig profet? Talte ikke han Guds ord, og trodde ikke min far, Alma, dem?
  12 Og som følge av hans tro fant en mektig forandring sted i hans hjerte. Se, jeg sier dere at alt dette er sant.
  13 Og se, han forkynte ordet til deres fedre, og en mektig forandring fant også sted i deres hjerter, og de ydmyket seg og satte sin lit til den sanne og levende Gud, og se, de var trofaste til enden, derfor ble de frelst.
  14 Og se, nå spør jeg dere, mine brødre i kirken: Er dere blitt åndelig født av Gud? Har dere fått hans bilde i deres ansikter? Har dere erfart denne mektige forandring i deres hjerter?

12. desember

 5 Og slik blir kjødet underkastet Ånden — eller Sønnen Faderen, som er én Gud —utholder fristelse og gir ikke etter for fristelsen, men han lar seg spotte og piske og bli utstøtt og vraket av sitt folk.
  6 Og etter alt dette, og etter å ha utført mange mektige mirakler blant menneskenes barn, skal han føres bort, ja, akkurat som Jesaja sa: Og lik et får som tier når de klipper det, så opplot han ikke sin munn. 
  7 Ja, akkurat slik skal han føres bort, korsfestes og drepes, så kjødet blir underkastet døden, og Sønnens vilje blir oppslukt av Faderens vilje.
  8 Og slik bryter Gud dødens bånd, da han har seiret over døden og gir Sønnen makt til å gå i forbønn for menneskenes barn — 
  9 og har fart opp til himmelen og har inderlig barmhjertighet, er fylt av medlidenhet mot menneskenes barn, står mellom dem og rettferdigheten, har brutt dødens bånd, påtatt seg deres synder og deres overtredelser, har forløst dem og tilfredsstilt rettferdighetens krav.

Jeg finner stor trygghet i at han står mellom meg og rettferdigheten.

fredag 12. desember 2014

11.desember

Endelig er eksamensoppgaven levert og livet kan gå videre. Fortsatt kommer jeg på ting jeg burde tatt med, men nå er det ikke noe å gjøre med. Jeg har nok ikke vært så lett å leve med i de siste stressende dagene, for mannen min sa i går: Det blir godt når du får levert den oppgaven, for alle! Heldigvis hadde jeg både en hyggelig lunsjavtale med en klassevenninne med samme angstfylte forhold til å levere fra seg oppgaven, og en veldig hyggelig julemiddag i kirken for alle damene. Det var godt å få noe annet å tenke på. det var mye god mat, sang og spill, som jeg som vanlig deltok i og ikke minst juleevangeliet lest gammeldags nynorsk. Veldig poetisk og vakkert. 
Her kommer dagens skriftsted. jeg elsker tanken på å bli beseglet, eller bundet, til Kristus.

 15 Derfor vil jeg dere skal være standhaftige og urokkelige, alltid rike på gode gjerninger så Kristus, Gud Herren Den Allmektige, kan besegle dere til seg så dere kan føres til himmelen og kan få evigvarende frelse og evig liv gjennom den visdom og makt og rettferdighet og barmhjertighet han har som skapte alle ting i himmel og på jord, og som er Gud over alt og alle. Amen.


onsdag 10. desember 2014

10. desember

 2 Og de hadde sett seg selv i sin egen kjødelige tilstand — ja, mindre enn støvet på jorden, og de ropte alle høyt i kor og sa: Ha barmhjertighet med oss og anvend Kristi sonende blod, så vi kan få tilgivelse for våre synder og våre hjerter kan bli renset, for vi tror på Jesus Kristus, Guds Sønn, som skapte himmel og jord og alle ting, og som skal komme ned blant menneskenes barn.
  3 Og det skjedde at etter at de hadde talt disse ord, kom Herrens Ånd over dem, og de ble fylt med glede, for de hadde fått forlatelse for sine synder og hadde fred i samvittigheten på grunn av den sterke trodde hadde på Jesus Kristus, som skulle komme ifølge de ord kong Benjamin hadde talt til dem.

Denne prosessen er en av Guds store gaver til oss, og vi kan oppleve den igjen og igjen. Det er nok en av grunnene til at Kristus kalles fredsfyrsten. Han kan gi oss fred i samvittigheten. 

9. desember

5 For se, tiden kommer og er ikke langt borte da Herren Den Allmektige, som regjerer, som var og er fra all evighet til all evighet, med kraft skal komme ned fra himmelen blant menneskenes barn og skal bo i et jordisk tabernakel og skal gå ut blant menneskene og utføre mektige mirakler, som å helbrede de syke, oppreise de døde, få de lamme til å gå, de blinde til å se og de døve til å høre og helbrede alle slags sykdommer.
  6 Og han skal drive ut djevler, eller de onde ånder som bor i menneskenes barns hjerter.
  7 Og se, han skal bli utsatt for fristelser og legemlig smerte, sult, tørst og utmattelse, endog mer enn et menneske kan tåle, uten at det forvolder døden. For se, det kommer blod fra hver pore, så store skal hans kvaler være for hans folks ugudelighet og avskyeligheter.
  8 Og han skal kalles Jesus Kristus, Guds Sønn, himmelens og jordens Fader, Skaperen av alle ting fra begynnelsen av. Og hans mor skal kalles Maria.
  9 Og se, han kommer til sine egne for at frelse kan komme til menneskenes barn ved tro på hans navn. Og selv etter alt dette skal de betrakte ham som et menneske og si at han er besatt av en djevel, og skal piske ham og skal korsfeste ham.
  10 Og han skal stå opp fra de døde den tredje dag. Og se, han står for å dømme verden, og se, alt dette gjøres for at en rettferdig dom skal komme over menneskenes barn. (Mosiah, 3: 5-10)

Jeg lurer av og til på om jeg ville forstått hvem han var hvis jeg hadde levet på Jesu tid. Hadde jeg vært mottagelig for hans budskap?

mandag 8. desember 2014

8. desember

  26 Og nå, mine elskede brødre, vil jeg dere skal komme til Kristus, som er Israels Hellige, og ta del i hans frelse og hans forløsnings kraft. Ja, kom til ham, ofre hele deres sjel som et offer til ham og vedbli i faste og bønn og hold ut til enden, og så sant Herren lever, vil dere bli frelst. (Omni, 1:26)

Hva betyr det å ofre sin sjel? Jeg tror det betyr å helhjertet prøve å følge hem, å rette vår vilje etter hans og gi opp egoistiske tanker og ønsker. Jeg er absolutt ikke helt der ennå, men heldigvis har vi forløsningens kraft til å hjelpe oss på veien.

søndag 7. desember 2014

7. desember

 3 Se, jeg gikk på jakt etter dyr i skogene, og de ord som jeg ofte hadde hørt min far uttale om evig liv og de helliges glede, sank dypt i mitt hjerte. 
  4 Og min sjel hungret, og jeg knelte ned for min Skaper og påkalte ham i kraftig bønn for min egen sjel. Og hele dagen lang påkalte jeg ham, ja, og da natten kom, hevet jeg fremdeles min røst så høyt at den nådde himlene.
  5 Og det kom en røst til meg og sa: Enos, dine synder er deg forlatt, og du skal bli velsignet.
  6 Og jeg, Enos, visste at Gud ikke kunne lyve, derfor var min skyld tatt bort.
  7 Og jeg sa: Herre, hvordan er det gått til?
  8 Og han sa til meg: På grunn av din tro på Kristus, som du aldri før hverken har hørt eller sett. Og mange år skal gå før han åpenbarer seg i kjødet. Gå derfor bort, din tro har gjort deg ren.
 (Enos, 1: 3-8)

Dette er et skriftsted jeg liker spesielt godt. Jeg liker den inderligheten det formidler. Det hender vel av og til at mine bønner kan bli litt rutinepreget, men så hender det noe som gjør at min sjel hungrer og jeg føler behovet for Hans hjelp eller hans tilgivelse. Da blir bønnene mer inderlige igjen og jeg kan føle at han er der.

6. desember

10 Og jeg sa til ham: Tror du Skriftene? Og han sa: Ja. 
11 Og jeg sa til ham: Så forstår du dem ikke, for de bærer virkelig vitnesbyrd om Kristus. Se, jeg sier deg at ingen av profetene har skrevet eller profetert uten å ha talt om denne Kristus.
 12 Og dette er ikke alt. Det er blitt åpenbart for meg, for jeg har hørt og sett, og det er også blitt åpenbart for meg ved Den Hellige Ånds kraft, derfor vet jeg at hvis det ikke ble utført noen forsoning, måtte hele menneskeheten gå fortapt. (Jakob, 7:10-12)


5. desember

18 Men søk Guds rike før dere søker etter rikdom.
  19 Og etter at dere har fått et håp i Kristus, skal dere få rikdommer hvis dere søker etter dem, og dere vil søke etter dem for å gjøre godt — for å kle den nakne og for å gi den sultne mat og for å sette den fangne fri og gi den syke og lidende hjelp. (Jakob, 2:18-19)

Jeg synes denne påminnelsen om prioriteringer passer godt nå i førjulstiden. Det er lett å bli så opphengt i alle de verdslige tingene, som kan være veldig hyggelige, men også litt stressende, slik at vi glemmer hva julen egentlig handler om, og hva vi burde bruke rikdommene våre til hvis vi har noen.

4.desember

10 Og nå, mine elskede brødre, og også jøder og alle som bor på jorden, lytt til disse ord og tro på Kristus. Og hvis dere ikke tror disse ord, tro på Kristus. Og hvis dere tror på Kristus, vil dere tro disse ord for de er Kristi ord, og han har gitt dem til meg, og de lærer alle mennesker at de skulle gjøre godt. (2. Nephi 33:10)

Jeg har lært veldig mye godt av å lese Kristi ord.

onsdag 3. desember 2014

3. desember

Jeg gleder meg daglig over å føle den Hellige Ånd bekrefte gode og sanne ting for meg samt gi meg trøst og fred når det er nødvendig. Virkelig en av Guds store gaver til oss mennesker. 
 11  Og Faderen sa: Omvend dere, omvend dere, og bli døpt i min elskede Sønns navn. 
   12  Og Sønnens røst kom også til meg, og han sa: Den som døpes i mitt navn, til ham vil Faderen gi Den Hellige Ånd, som til meg. Derfor, følg meg, og gjør de ting som dere har sett meg gjøre. 
   13  Derfor vet jeg, mine elskede brødre, at hvis dere følger Sønnen av hele deres hjerte, ikke viser falskhet og hykleri for Gud, men med ærlig hensikt omvender dere fra deres synder og vitner for Faderen at dere er villige til å påta dere Kristi navn ved dåp, ja, ved å følge deres Herre og Frelser ned i vannet i overensstemmelse med hans ord, se, da skal dere motta Den Hellige Ånd. Ja, da kommer dåpen med ild og med Den Hellige Ånd, og da kan dere tale med englers tunge og prise Israels Hellige.(2 Ne, 31: 11-13)

tirsdag 2. desember 2014

2. desember

   26  Vi taler om Kristus, vi gleder oss i Kristus, vi forkynner om Kristus, vi profeterer om Kristus, og vi skriver i overensstemmelse med våre profetier så våre barn kan vite hvilken kilde de kan se hen til for å få forlatelse for sine synder.


mandag 1. desember 2014

1. desember

denne førjulstiden har jeg lyst til å fokusere litt ekstra på Ham som er kjernen i min julefeiring nemlig Jesus Kristus. Jeg har funnet frem noen skriftsteder som jeg har tenkt å lese et hver dag. Disse har også ungdommene mine på sine ulike adventskalendere. Jeg tenkte at jeg også ville dele dem her på bloggen så de som vil kan lese. Alle disse er hentet fra Mormons bok, et annet testamente om Jesus Kristus.

   Og min sjel fryder seg over å bevise for mitt folk at hvis Kristus ikke skulle komme, måtte alle mennesker gå til grunne. 
    For hvis det ikke er noen Kristus, er det ingen Gud, og hvis det ikke er noen Gud, er vi ikke til, for da kunne det ikke ha vært noen skapelse. Men det finnes en Gud, og han er Kristus, og han kommer i sin egen tids fylde.  (Nephis andre bok, 11:6-7)
Jeg fryder meg også over min tro på at det finnes en Gud!

onsdag 24. september 2014

Siste rest av sommer

For en fantastisk sensommer vi har hatt. Jeg har gledet meg over å kunne sitte ute på terrassen og lese og få frisk luft samtidig. Fortsatt nå i slutten av september er det frodig og grønt der ute, men nå kommer kulden krypende så jeg burde kanskje ta noen av plantene inn om natten for at de skal vare litt til. jeg føler virkelig at batteriene mine har blitt ladet opp slik at jeg skal kunne klare meg gjennom en lang og mørk november. Og foran oss ligger først forhåpentligvis  en gnistrende vakker oktober. Jeg er glad jeg bor i et land med årstider.

lørdag 23. august 2014

Sprekere enn jeg trodde.

Da jeg gikk på barneskolen var jeg ikke god i friidrett. Jeg likte ikke de timene der vi skulle løpe hoppe og kaste for å prøve å klare ulike merkekrav.De var bare en lang rekke nederlag. Etter hvert som jeg ble eldre ble jeg glad i å løpe litt lenger og på gymnaset gjorde jeg det ganske bra på 800 meter. I sommer har jeg kommet litt i gang med trening og målet har vært å i dag delta på 3000 meter på et arrangement i kirkens regi der man blant annet kunne ta idrettsmerket. De andre øvelsene i merketakingen hadde jeg gitt opp på fohånd.
Da tiden kom for å løpe 3000 meter gruet jeg meg litt, men jeg hadde som mål å klare å løpe hele veien. Jeg klarte å komme inn i en ganske god rytme og jeg løp hele veien, jeg klarte sågar å legge inn en liten spurt på siste langside. Det viste seg at jeg hadde klart merkekravet for min aldersklasse på denne distansen. Men fortsatt virket de andre øvelsene umulige. Men der på banen var noen veldig hyggelige medlemmer av idrettsmerkeutvalget i Moss(det dette arrangementet ble holdt. En positiv eldre herre mente at jeg helt sikkert kom til å klare å kaste en slengball 19 meter. Ja, ja, jeg kan jo prøve sa jeg, og på fjerde forsøk kastet jeg faktisk 19,5 meter. Det var styrkeøvelsen. Neste kategori var spenst. jeg skulle prøve på et spensthopp. Det gikk til slik at jeg skulle stå inntil en vegg med høydemarkeringer på og se hvor langt opp jeg rakk. Så skulle jeg prøve å hoppe og rekke 20 cm høyere opp på veggen. Det klarte jeg på et forsøk. Nå var det bare den forhatte 60 meteren som gjenstod. Kravet mitt var 12 sekunder. Det kunne kanskje være mulig. jeg stilte meg på startstreken og en hyggelig dame sa "ferdig, gå!" og så løp jeg så fort jeg kunne. Det viste seg at det var fort nok. 10.08 ble resultatet. Det var mye bedre enn jeg hadde trodd. Dette betyr at jeg nå offisielt har tatt idrettsmerket og jeg ble så glad for å ha mestret det. Nå kan jeg glemme barndommens nederlag og huske denne suksessen istedet. Jeg vil rette en stor takk til de veldig positive og oppmuntrende menneskene fra Moss idrettsmerkeutvalg som har æren for at dette ble noe av. Tenk at runt om i landet er det mange som dem som hjelper mennesker å ta idrettsmerket hvert eneste år. Kanskje finnes det noen i nærheten der du bor, og kanskje er du også sprekere enn du trodde.

tirsdag 19. august 2014

Familiekveld

I går var det mandag og da er det familiekveld hos oss. Noen ganger har vi fine familiekvelder og andre ganger går det ikke helt etter planen, men i går var det veldig hyggelig. Vi pleier å ha en del først der vi snakker om noe av det vi lærer om i kirken. I går var det en av barna som hadde fått i oppgave å snakke om takknemlighet, og han valgte å vise en liten video som handlet om at vi av og til ikke legger merke til ting vi ser hver dag, og at vi må bli mer bevisst på å se alt det vakre rundt oss.
Etter denne delen har vi en aktivitet. I går var det åtteåringens tur til å velge og etter påvirkning fra en eldre bror valgte han at vi skulle gå til den lokale barneskolen. Der er det ulike lekeapparater og basketkurver. I går var alle hjemme på familiekvelde, og alle ble med på tur. Da mannen min og jeg gikk der bak alle våre seks barn snakket vi om hvor store de blir. Mitt eldste barn har faktisk nettopp fylt 18 år, og mitt minste barn har fylt 5. Hun syklet i vei foran oss, en av guttene hadde lært å sykle uten å holde seg og de to tenåringsjentene gikk og snakket ivrig sammen. Det er faktisk en stor glede å se at de vokser til og stadig lærer seg nye ting. det er også en glede at de fortsatt av og til trenger mammaen sin til et eller annet.
Det viktigste for noen på familiekvelden er at vi spiser dessert. I går ble kvelden avsluttet med sjokoladepudding og latter rundt matbordet.mandag 11. august 2014

tilbake til hverdagen

I dag var det blåmandag! Etter en lang sommer med sene morgener, strålende sol, friske bad, og mye farting rundt omkring var det opp før seks for å kjøre mannen min til en flybuss. Fordelen med å komme så tidlig opp var at jeg har fått veldig mye ut av dagen. jeg fikk trent før barna sto opp, jeg rakk å vaske fem maskiner med tøy, og det var jommen godt for det har hopet seg opp med klesvask mens jeg har vært på farten.Jeg har også fått huset tilbake til en relativ normaltilstand.. Innimellom dette har jeg rukket å følge et barn til tannpleier, handle bursdagsgave til min minste som blir fem år i morgen og være en liten tur på det lokale legekontoret for å lappe sammen en sønn som fikk kutt i pannen da han hoppet trampoline. heldigvis kunne det limes så han slapp å sy. Nå skal han visst aldri hoppe hverken på trampoline eller noe annet mer påstår han. Vi får vel se hvor lenge det varer.
For å understreke at nå er det slutt på ferien har vi hatt mer regn i løpet av dagen i dag en i løpet av hele den seneste måneden til sammen tror jeg. Ferie er deilig, men hverdag er ikke så verst det heller.

lørdag 2. august 2014

Fotosafari

I dag koste jeg og min svigerinne oss med litt fotosafari på Mostranda på Tjøme mens fedrene badet med barna. her er mine ti favoritter fra dagens fotografering. Jeg gledet meg over å vente på det rette øyeblikket, lete etter farger og mønster og leke med ulik eksponeringstid.tirsdag 29. juli 2014

noen favoritter fra to uker i Sverige

Nå er vi hjemme etter to ukers ferie i Sverige, først i Göteborgstrakten og så i Vester Haninge. Det har vært strålende sommervær hele tiden så vi har kost oss veldig. Her kommer noen høydepunkter:

Å møte min nye niese


denne kjempefine lekeplassen i tredgårdsföreningen midt i Göteborg
Et besøk i Slottskogen der vi så både Pingviner, som er mine ene sønns favorittdyr, Seler og mange andre dyr.


Denne tillitsfulle killingen hoppet opp på fanget til min eldste sønn.


Her var det også en spennende lekeplass.

På lørdagen satt vi timesvis i fergekø og kjørte til slutt med denne fergen med det fine navnet ut til Hyppeln i göteborgs nordlige skjærgård med utsikt til Rörö der jeg for mange år siden hadde spille timer hjemme hos min obolærer noen ganger.
Naturen var vakker og spennende og badevannet upåklagelig så vi hadde en strålende ettermiddag. Noen fikk til og med hjelpe en bonde med å redde sauer opp fra en fjellhylle.
På veien mellom Göteborg og Stockholm passer det bra å stoppe litt i idylliske Gränna som er kjent for sine Polkagrisar.
Hovedhensikten for oss voksne med å være i Vester Haninge er å besøke templet, og det gleder jeg meg alltid veldig mye over. Når vi har med hele familen går vi annenhver dag slik at det alltid er en av oss sammen med barna. Når været var så varmt som det var i år betyr det bading. Ofte ble det et kveldsbad i tillegg. jeg hoppet fra hoppetårnet på Östnora selv om jeg nesten ikke turde.
 Alt i alt har vi hatt to herlige ferieuker med mange ting å glede seg over.


søndag 13. juli 2014

Mine barn fotograferer


Jeg synes det er hyggelig at barna mine vil låne kameraet og ta bilder. Jeg må bare dele disse to bildene . Det første er tatt av min tiåring og det andre av min fjortenåring. de liker å fotografere naturmotiver i tillegg til å fotografere hverandre.
Sommernorge på sitt beste

Denne uken har vi hatt sommerferie på verdens beste sted, nemlig Tjøme og vi har hatt strålende sommervær hele uken. Sommernorge har absolutt vist seg fra sin beste side sett fra en ferierendes ståsted. (Hageelskeren i meg skulle ønske seg litt mer regn)
Vi har badet hver dag, noen ganger flere ganger om dagen. Min åtteåring har fått dreisen på svømmingen og kan nå hoppe uti selv på dypet hvis det er en voksen i nærheten. Min fireåring som har trippet forsiktig rundt i vannkanten har begynt å legge seg ned og ta svømmetak når hun har flytehjelpemidler på seg. I går badet hun i timesvis og måtte nærmest bæres ut av vannet for å varme seg av og til. Jeg bader jo ikke så mye som ungene, og jeg kan ikke sole meg hele tiden for da blir jeg brent om jeg smører meg aldri så mye, så derfor har jeg en egen "survival kit" for ikke å kjede meg,. den består av hekletøy og lesestoff, for eksempel et av mammas innredningsmagasiner.
Vi har kost oss med sommerbær. Både bringebær og rips fra egen sommerhage har gått ned på høykant, og jordbær med is blir man aldri lei av.
i går var vi så heldige å få være med noen snille venner som har båt ut til sandøya hvor vi koste oss med sol og bad hele dagen. Det er en fantastisk sandstrand med veldig myk sand og massevis av bittesmå skjell nederst i vannkanten.Vi hadde en fantastisk avslutning på en veldig god ferieuke. Jeg har virkelig nytt av sommerens gleder denne uken.